Onze CSR-strategie

in overeenstemming met de Sustainable Development Goals (SDG's)

Tegenover de grote uitdagingen van vandaag draagt elk bedrijf een verantwoordelijkheid – elk bedrijf moet immers maatschappelijk verantwoord ondernemen of, om het met een Engelse term te verwoorden: elk bedrijf draagt Corporate Social Responsability (CSR).

Bij BNP Paribas Fortis is het engagement voor Corporate Social Responsibility (CSR) een van de belangrijkste strategische prioriteiten.

Het CSR-beleid van de bank is hoofdzakelijk gestructureerd rond 4 pijlers. Bovendien zijn de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) er volledig in opgenomen. De VN lanceerde die doelstellingen voor duurzame ontwikkeling in september 2015 om tegen 2030 een einde te maken aan de honger in de wereld en om de planeet te beschermen.

Zo paste de bank haar organisatie en haar werking aan om haar wensen en doelstellingen op dat gebied te concretiseren op alle niveaus van het bedrijf.

Corporate Banking richt daarom een Competence Centre op rond de SDG’s: de ‘Sustainable Competence Center’. De Relationship Managers gaan systematisch de projecten van hun klanten testen op duurzaamheidsaspecten, hun klanten doen inzien dat het voortbestaan zelf van hun bedrijf op het spel staat en dat flexibiliteit ook een opportuniteit is.

Van het 100 miljard uitstaand saldo van de bank in België vandaag is meer dan 8 miljard euro voorzien voor projecten die bijdragen aan de 17 SDG’s.

Medewerkers uit alle vakgebieden werken op vernieuwende ideeën die kunnen leiden tot een betere dienstverlening aan de klanten van de bank en waarmee ze kunnen bouwen aan de bank van morgen. Tijdens de zesde editie van de ‘Sprint’ ontwikkelden dertien teams van medewerkers in 54 uur innovatieve projecten om de SDG’s in de werking van de bank te integreren.

We stellen sociaal ondernemerschap en microkrediet centraal in onze benadering, bieden een steeds aantrekkelijker aanbod van duurzame producten, hanteren een strikter risicobeheer in bepaalde gevoelige sectoren, streven CO2-neutraliteit na en tal van medewerkers zetten zich in voor de maatschappij of het milieu… er zijn zoveel concrete verwezenlijkingen die u in dit document kunt ontdekken.

De bank introduceerde ook de SDG’s in haar key performance indicators voor CSR, die op het einde van dit verslag worden voorgesteld.

ONZE ECONOMISCHE VERANTWOORDELIJKHEID

De economie financieren op een ethische manier

Onze betrokkenheid bij de sociaal ondernemers

De ondersteuning van het sociaal ondernemerschap is sinds 2013 stevig verankerd in de organisatiestructuur van de bank, niet alleen om meer de aandacht te vestigen op die ondernemers, maar ook om hun gemakkelijker toegang tot financiële middelen te geven en hen zo te helpen hun bedrijven uit te bouwen. Met een netwerk van ruim 40 deskundigen stond BNP Paribas Fortis 359 sociaal ondernemers bij, terwijl de uitstaande kredieten aan sociaal ondernemingen per eind 2017 in totaal 90,1 miljoen euro bedroegen. De bank werkte een aangepast kredietbeleid uit dat rekening houdt met hun economische eigenheden, maar ook met de sociale impact die ze genereren.

De reële economie financieren

BNP Paribas Fortis meet dagelijks in welke mate de financiering van de economie kan leiden tot groei die de maatschappij meerwaarde oplevert. Met een totaal uitstaand bedrag van 102 miljard euro aan kredieten aan bedrijven en particulieren per eind 2017 bleef de bank de reële economie sterk ondersteunen. De aan projecten in de milieusector en de sociale sector toegekende leningen bedroegen in totaal 8,7 miljard euro (goed voor een toename van 16% tegenover 2016).

4
miljard €

investeringen in de sociale sector (ziekenhuizen, scholen, universiteiten enz.)

2,8
miljard €

groene kredieten

1,9
miljard €

steun aan projecten op het gebied van duurzame energie

Het grootste aanbod van maatschappelijk verantwoorde beleggingen (MVB)

Private Banking en, sinds dit jaar, ook Retail Banking richten hun strategieën nu volledig op de uitdaging om voor de klanten het grootst mogelijke aan­bod van maatschappelijk verantwoorde en duurzame beleggingen samen te stellen. Met een marktaandeel van 52% bevestigde de bank in 2017 werkelijk haar positie als marktleider in maatschappelijk verantwoorde beleggingen. Haar portefeuille nam in 1 jaar tijd toe met 62% tot 9,93 miljard euro. De Financial Times Group riep de bank trouwens uit tot ‘Best Private Bank in Belgium’ dankzij haar expertise in dat domein. Door de spectaculaire groei van haar ‘Fund of Fund SRI’-portefeuille (5,8 miljard aan activa en 28.118 beleggers) kon de bank 1,5 miljoen euro aan beheerscommissie overdragen aan het Venture Philanthropy Fund van de Koning Boudewijnstichting om zo diverse vzw’s of verenigingen die actief zijn in de sociale sector te steunen.

ONZE SOCIALE VERANTWOORDELIJKHEID

De ontwikkeling en het engagement van onze medewerkers aanmoedigen

Diversiteit en inclusie bevorderen

Diversity

BNP Paribas Fortis moedigt een inclusievere cultuur aan in de bank, met name door de ontwikkeling van verscheidene interne netwerken te steunen. Voor het in 2016 opgerichte ‘Pride Belgium’-netwerk ontving de bank in 2017 de zilveren ‘Pink Brand of the Year’-prijs voor haar inclusie van lgbt-collega’s. Tijdens Diversity Week, waaraan ruim 1.500 medewerkers deelnamen, werd ‘Ability’ gelanceerd, een nieuw netwerk dat collega’s samenbrengt die zelf een handicap hebben of die met handicaps geconfronteerd worden. Er bestaan bij BNP Paribas Fortis nog 4 andere netwerken, waaronder het ‘MixCity’-netwerk, dat zich ten doel stelt de gendergelijkheid op alle niveaus te versterken, netwerken voor 50-plussers, maar ook voor wie jonger dan 35 is en het multiculturele ‘Friends of Africa’.

Het engagement van onze medewerkers

Het engagement voor de maatschappij, het milieu en de mensen die ons omringen, maakt onlosmakelijk deel uit van ons werk. In 2017 lanceerde CSR diverse ‘Experiences’, die tot doel hebben de 14.000 medewerkers te laten kennismaken met het maatschappelijk engagement van de bank en van onze collega’s echte gangmakers van positieve verandering te maken. Uiteindelijk registreerden we in 2017 5.385 deelnames aan die uiteenlopende ‘Experiences’, waaronder 4.616 voor de #ourjob2-campagne, verdeeld over 210 teams. En per deelname plantte WeForest in Zambia een boom. De in mei gelanceerde #ourjob2-campagne nodigde de medewerkers van de bank uit om teams te vormen en concrete actie te ondernemen voor de maatschappij en het milieu. Meer dan 680 medewerkers kregen ook de kans om een van de 18 inspirerende CSR-ervaringen te beleven. Zo bezochten 118 medewerkers een windturbinepark: op volle zee, in Vlaanderen (Gent) of in Wallonië (Gembloux). Tot slot werden 24 opleidingen georganiseerd om ruim 140 medewerkers in staat te stellen de CSR-thema’s gemakkelijker aan te snijden.

5.385

deelnames

4.616

bomen geplant

85.480

euro ingezameld

3.514

uren vrijwilligerswerk

18

sterke ervaringen beleefd

24

opleidingen

ONZE MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

Een maatschappelijk geëngageerde speler zijn

Een op educatie gericht mecenaatsbeleid

Foundation

Via haar private stichting bestrijdt de bank uitsluiting door educatieve projecten voor kinderen en jongeren in moeilijkheden te steunen. In 2017 kregen ruim 2.410 kinderen en jongeren steun via het Awards-programma; de stichting schonk 1,33 miljoen euro aan meer dan 150 organisaties in België. Behalve op die financiële ondersteuning kunnen ze ook op het engagement en het enthousiasme van steeds meer medewerkers-vrijwilligers rekenen. Zo mogen we zeker van een recordjaar spreken wat de deelname van medewerkers aan de ‘Solidarity Team Buildings’ betreft: na de #ourjob2-campagne stroopten bijna 400 medewerkers de mouwen op voor het goede doel. De stichting bleef zich ook inspannen voor de verbreiding van crowdfunding door in de provincies 6 ‘Crowdfunding Academy’-sessies te organiseren, die 104 vzw’s en meer dan 160 mensen bijeenbrachten.

FINANCIËLE STEUN

8,5
miljoen €

Sinds 2010
waarmee 1.450 initia­tieven van vzw’s konden worden ondersteund

1,33
miljoen €

In 2017
verdeeld over meer dan 150 organisaties in België

Evolutie van de financiële steun voor educatie

Microstart

Voor iedereen toegankelijke producten en diensten bieden via microStart

Microstart

BNP Paribas Fortis blijft microStart uitge­breide ondersteuning verlenen. Het wil ook de samenwerking versterken tussen de micro­Start-agentschappen en zijn bankkantoren via het Microflux-project, dat in 2017 in Luik en in Gent werd gelanceerd. Dat was al een vruchtbare samenwerking aangezien eind december via dat project een vijftigtal kredieten konden worden gerealiseerd. In de loop van 2017 kende microStart bijna 722 nieuwe microkredieten voor een totaal­bedrag van 6,5 miljoen euro toe. Vlerick Business School, KPMG en VISES voerden een tweede onderzoek om de sociaal-economische impact van het microkrediet te meten in België. Uit de resultaten ervan bleek dat elke euro die wordt geïnvesteerd de gemeenschap 4 euro oplevert, dat de mate van integratie van de microStart-klanten 84% bedraagt, en dat starters 75% kans hebben om te blijven voortbestaan. Bovendien creëerde elke door microStart gefinancierde micro-ondernemer 1,6 ba­nen (waaronder zijn eigen baan).

Expertise versterken dankzij leerstoelen

De partnerships van de bank met de universiteiten breiden uit: vele leerstoelen werden verlengd en in 2017 werd ook een nieuwe leerstoel ‘Ethics and Finance’ opgericht met de Universiteit Antwerpen. Die leerstoel heeft betrekking op duurzame beleggingen en beoogt een antwoord te geven op deze vraag: ‘Boeken bedrijven die een duurzaam en verantwoordelijk beleid toepassen betere financiële resultaten op lange termijn?’. De bank steunt in totaal 8 leerstoelen aan Belgische universiteiten* om een beter inzicht te krijgen in de specifieke uitdagingen en behoeften van haar klanten en er onderbouwde en pragmatische antwoorden op te bieden. Vlerick, KU Leuven, Ulg – HEC Liège, Université de Namur, UCL en Universiteit Antwerpen.

ONZE ECOLOGISCHE VERANTWOORDELIJKHEID

De klimaatverandering bestrijden

Onze eigen ecologische voetafdruk

Fingerprint

De bank streeft ernaar haar uitstoot van broeikasgassen met 25% te verminderen tussen 2012 en 2020. Dankzij maatregelen zoals de vernieuwing van het vastgoedpatrimonium, de energie-audits en de optimalisering van de beschikbare ruimte kon het energieverbruik eind 2017 beperkt worden tot 19,3%. Bovendien bereikte de bank haar doelstelling om CO2-neutraal te worden tegen eind 2017 en verbruiken de gebouwen voortaan 100% groene stroom. Anderzijds gingen CSR, Facility en Procurement in 2017 nauwer samenwerken: de bank ondertekende in juni de ‘Green Deal Circulair Aankopen’ waarmee ze zich ertoe verbond materiaal dat aan vervanging toe is te recyclen en het principe van circulair aankopen te integreren in haar aankoopbeleid. Bij de afbraak van het vroegere hoofdkantoor van BNP Paribas Fortis aan de Warandeberg in Brussel recyclede de afbraakfirma bijvoorbeeld meer dan 98% van de materialen. Tot slot richtte de bank, samen met het bedrijf Nearly New Office Facilities, haar kantoren op een duurzame manier herin en dankzij de recycling van heel wat meubilair kon ze de CO2-uitstoot in 2017 met ruim 6 ton terugdringen.

Klimaatverandering bestrijden

Climate Change

Tegenover 2016 stegen de investeringen van de bank in de duurzame-energiesector met 24% tot 1,9 miljard euro. De sectorpolicy’s van de bank bevatten strikte regels rond de klimaatverandering en de bescherming van de biodiversiteit. Drie van die policy’s werden gewijzigd in 2017 om de ESG-criteria (criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance) nog te verscherpen. In dat opzicht kondigde de bank in 2017 aan dat ze bedrijven die zich voornamelijk bezighouden met de controversiële winning van aardolie en gas (teerzand, schaliegas en boringen in het noordpoolgebied) niet langer zou financieren. Die beslissingen worden nu uitgevoerd, waardoor het aantal uitgesloten bedrijven nog zal toenemen (eind 2017 waren het er 233).

Klanten begeleiden naar een CO2-arme economie en een groener aanbod

Aqua

Via zijn afdeling Sustainable Energy Services (SES) biedt BNP Paribas Fortis zijn kmo-klanten expertise en concrete ondersteuning voor de ontwikkeling en financiering van infrastructuren voor duurzame energieproductie of van aanpassingen aan hun bestaande installaties om ze energie-efficiënter te maken. SES verstrekte in 2017 gespecialiseerd advies aan ruim 140 middelgrote bedrijven. De speciaal voor elektrische fietsen ontwikkelde groene lening, die in mei werd gelanceerd, bleek meteen een schot in de roos: de eerste maand alleen al werden 80 groene leningen toegekend. Bovendien ging BNP Paribas Fortis twee duurzaamheidsleningen aan; de ene met Aquafin voor 25 miljoen euro, de andere met Bpost, door BNP Paribas Fortis met 3 andere Belgische banken. De lening voor Aquafin past in een vooraf bepaald ‘groen’ kader en zal nieuwe of bestaande projecten financieren die (a) een milderende impact op de klimaatverandering hebben, (b) onze omgeving beter bestand maken tegen de effecten ervan, (c) zorgen voor bijkomende waterzuivering en (d) de biodiversiteit doen toenemen.

Onze economische verantwoordelijkheid

De hoofdtaak van BNP Paribas Fortis bestaat erin aan de behoeften van zijn klanten te beantwoorden, met name door de projecten van de particulieren en de bedrijven – de drijvende kracht achter de economische groei en de banencreatie – op een ethische manier te financieren.

Aandeel van de kredieten aan ondernemingen die strikt bijdragen tot de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties


Aantal medewerkers die een opleiding over een ethisch onderwerp volgden


Aandeel van de kredieten aan ondernemingen onderworpen aan een risicobeheersysteem op het vlak van milieu en maatschappij
specifiek voor de betrokken activiteit

ONZE MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

BNP Paribas Fortis is een maatschappelijk geëngageerde speler: de bank neemt het initiatief tot en werkt mee aan tal van projecten die sociale uitsluiting bestrijden en educatie en cultuur bevorderen. Zo maakt de bank in het kader van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid gebruik van alle hefbomen waarover ze beschikt als bankier, werkgever en bedrijfsmecenas, om bij te dragen tot een duurzame en evenwichtige ontwikkeling van de maatschappij.

Aantal begunstigden op jaarbasis van microkredieten verstrekt door instellingen voor microfinanciering gefinancierd door BNP Paribas (in verhouding tot de financieringen van BNP Paribas)


Percentage medewerkers die rechtstreeks bijdragen tot de bevordering van de mensenrechten en daartoe een specifieke opleiding hebben gevolgd


Jaarbudget van de groep BNP Paribas voor mecenaat

Percentage medewerkers die een positieve mening hebben over hoe de groep zijn sociale en ecologische verantwoordelijkheid en zijn engagementen als verantwoordelijke bank uitoefent

ONZE ECOLOGISCHE VERANTWOORDELIJKHEID

Ter bescherming van het milieu koos de groep BNP Paribas ervoor prioriteit te verlenen aan de bestrijding van de klimaatverandering. Ze bevestigde haar keuze door belangrijke maatregelen te nemen om de energietransitie naar een CO2-arme economie te financieren. BNP Paribas Fortis sluit zich daarbij aan tegenover zijn klanten. De Groep wil ook de aan haar eigen werking verbonden ecologische voetafdruk verkleinen.

Bedrag van de financiering gewijd aan hernieuwbare energie


Emissie van broeikasgassen


Aantal personen bewustgemaakt van klimaatvraagstukken